Algemene Voorwaarden OF-US Enschede, februari 2022.

  

Artikel 1 Definitie-omschrijvingen

1.1 OF-US Enschede: een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Enschede en thans kantoorhoudende aan de Piet Heinstraat 12 te 7511 JE Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73122068, hierna ook aan te duiden als: ‘OF-US’.

1.2 Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die tegen betaling gebruik maakt van de door OF-US aangeboden accommodaties, faciliteiten en voorzieningen.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen OF-US en de gebruiker, elke wijziging daarvan en aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de overeenkomst, ongeacht de wijze waarop deze tot stand is gekomen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.

1.4 Office: afsluitbare kantoorruimte, al dan niet voorzien van meubilair, bestemd om voor langere tijd exclusief door gebruiker te worden gebruikt.

1.5 Work  Fix: werkplek, in ieder geval bestaande uit een bureau, bureaustoel en internetaansluiting, bestemd om enkele dagdelen en/of dagen per week gebruikt te worden door de gebruiker gedurende een nader overeen te komen periode.

1.6 Work  Flex: flexibele werkplek in het gebouw van OF-US, bestemd voor incidenteel, niet-exclusief gebruik door de gebruiker.

1.7 Meeting Places: diverse niet-exclusieve afsluitbare vergaderruimtes, bestemd voor incidenteel gebruik door de gebruiker voor verschillende doeleinden, zoals voor vergaderingen, trainingen, presentaties, workshops etc., al dan niet met gebruikmaking van diverse voorzieningen, zoals audiovisuele apparatuur, draadloos internet, telefoonservice en dergelijke.

1.8 Storage: locker of archiefkast waarin de gebruiker tijdelijk zijn spullen kan opbergen.

1.9 Virtual Places: de door OF-US geboden faciliteit tot het medegebruik van het adres en telefoonnummer van OF-US voor de zakelijke doeleinden van de gebruiker.

1.10 Accommodatie: één van de in artikel 1.4 tot en met 1.8 genoemde ruimtes.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen OF-US en Gebruiker en sluiten (indien aanwezig) algemene (inkoop)voorwaarden van Gebruiker uit.

 2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen OF-US en Gebruiker zijn overeengekomen.

 2.3 De tekst van deze Algemene Voorwaarden zijn vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Gebruiker ter beschikking gesteld door toezending of door overhandiging.

 2.4 Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, dan kunnen de Algemene Voorwaarden ook langs elektronische weg aan Gebruiker ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier door Gebruiker kunnen worden opgeslagen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is geweest, geeft OF-US aan op welke manier Gebruiker via elektronische weg van de Algemene Voorwaarden kennis kan nemen, respectievelijk zendt OF-US op verzoek van de Gebruiker de Algemene Voorwaarden op elektronische of andere wijze kosteloos toe.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden op enig moment door OF-US worden gewijzigd, dan zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden in plaats van de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2.6 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zijn de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zullen in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zodanige bedingen in de plaats treden, die daarvoor zover mogelijk naar inhoud en strekking mee overeenstemmen.

 

Artikel 3 Totstandkoming en annulering van de Overeenkomst

3.1 Een aanbod van OF-US omvat een  beschrijving van de aangeboden Office Place(s) en/of Work Place(s) en/of Meeting Place(s) en/of Storage Place(s) en/of Virtual Place(s) en/of andere aangeboden faciliteiten en/of diensten, alsmede van de periode(n) gedurende welke en/of andere voorwaarden waaronder Gebruiker daarvan gebruik kan maken en van de onderscheidenlijke prijzen, die gebruiker daarvoor aan OF-US is verschuldigd.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat OF-US een door Gebruiker voor akkoord ondertekend  schriftelijk aanbod van Gebruiker heeft ontvangen of zodra OF-US uit de feitelijke omstandigheden redelijkerwijs heeft mogen afleiden, dat Gebruiker bedoeld heeft het aanbod op ander wijze te aanvaarden.

3.3 OF-US is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst een andere vergelijkbare ruimte aan Gebruiker toe te wijzen dan welke zij in de Overeenkomst heeft gespecificeerd, indien OF-US daartoe is genoodzaakt, bijvoorbeeld door haar bedrijfsvoering, in welk geval OF-US de Gebruiker daar voor aanvang van het gebruik in kennis zal stellen.

3.4 Indien en voor zover de Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van een kantoorruimte, werkplek of vergaderruimte dient te worden gekwalificeerd als een overeenkomst van huur en verhuur, dan zal Gebruiker daaraan geen rechten kunnen ontlenen anders dan uitdrukkelijk beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

3.5 Door het aangaan van een overeenkomst met OF-US verkrijgt Gebruiker een persoonlijk en niet overdraagbaar recht op gebruik. Gebruiker is niet gerechtigd om de ruimte(s), faciliteiten of diensten op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven.

3.6 Gebruiker kan OF-US gedurende de normale openingstijden verzoeken om bepaalde diensten te leveren ter aanvulling op een bestaande Overeenkomst, waarop alsdan de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 4 Looptijd, opzegging en verlenging van de Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst geldt voor de daarin vermelde specifiek overeengekomen periode(n), uitgedrukt in uren, dagdelen, dagen, weken of maanden.

4.2 Een Overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door de Gebruiker of door OF-US met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn in de Overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen periode(n) en dus niet eerder.

  

4.3 Indien Gebruiker noch OF-US de Overeenkomst ingevolge artikel 4.2 heeft opgezegd en Gebruiker na het verstrijken van de overeengekomen periode aansluitend feitelijk gebruik blijft maken van de ruimte(s), faciliteiten of diensten van OF-US, dan wordt de Overeenkomst, behoudens schriftelijke andersluidende afspraken, geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde periode onder gelijkblijvende voorwaarden, en met inachtneming telkens van de artikelen 4.1. en 4.2. van deze Algemene Voorwaarden, behoudens eventuele tussentijdse tariefwijzigingen.

4.4 Gebruiker stemt op voorhand in met een eventuele overname van de Overeenkomst door OF-US aan een (gelieerde) andere partij

 

Artikel 5 Onmiddellijke beëindiging en opschorting van de Overeenkomst

5.1 OF-US is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op diens goederen of vermogen of indien ten behoeve van Gebruiker een schuldsaneringsregeling wordt getroffen of voorbereid.

5.2 OF-US is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Gebruiker tekort blijft schieten in de naleving van een of meer verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, nadat Gebruiker door OF-US  in gebreke is gesteld.

5.3 OF-US is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien herstel van de tekortkomingen door Gebruiker feitelijk onmogelijk en/of blijvend onmogelijk is, ook in geval van overmacht bij Gebruiker.

5.4 OF-US is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Gebruiker of degene(n) die met zijn toestemming is/zijn toegelaten zich naar het oordeel van OF-US (hebben) misdragen in strijd met de normale kantoorpraktijk en/of omgangsnormen.

5.5 Indien OF-US de Overeenkomst heeft beëindigd op een van de gronden zoals bedoeld in de artikelen 5.1 tot en met 5.4 dan is Gebruiker verplicht tot betaling van een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare schadevergoeding aan OF-US. De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan het bedrag, dat de Gebruiker aan OF-US verschuldigd zou zijn geweest over de resterende looptijd van de Overeenkomst, waaronder tevens zijn begrepen de vergoeding voor bijkomende diensten en de maandelijkse kantoorvergoeding, onverminderd het recht van OF-US op vergoeding van de volledige daadwerkelijk geleden schade.

5.6 In alle gevallen waarin Gebruiker naar het oordeel van OF-US tekort schiet in de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, is OF-US gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen jegens Gebruiker en kan zij Gebruiker met onmiddellijke ingang de toegang tot het bedrijfsgebouw van OF-US en/of de door Gebruiker gebruikte Accommodatie ontzeggen.

 

Artikel 6 Ontruiming na beëindiging van de Overeenkomst

6.1 Gebruiker is verplicht om onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst de door haar gebruikte Accommodatie te ontruimen en tezamen met de gebruikte faciliteiten op te leveren in dezelfde staat waarin deze zich bij aanvang van de Overeenkomst bevond.

6.2 Gebruiker is bij ontruiming verplicht tot betaling van alle door OF-US te maken  schoonmaakkosten en eventuele herstelkosten (kantoorherstelservice).

6.3 Indien Gebruiker na ontruiming aan hem toebehorende zaken in de Accommodatie achterlaat, dan vervallen deze zaken zonder tegenprestatie in eigendom aan OF-US.

6.4 Indien de Overeenkomst is beëindigd en Gebruiker de Accommodatie en/of faciliteiten desondanks blijft gebruiken, dan is Gebruiker aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, die OF-US als gevolg daarvan zal lijden.

6.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst  verplicht Gebruiker zich om per omgaande zijn adres te wijzigingen bij de Kamer van Koophandel. Is Gebruiker hierbij in gebreke, dan zal OF-US de kosten van een Virtual Place doorberekenen aan Gebruiker, zo lang het adres niet is gewijzigd, maar in ieder geval voor tenminste 1 maand.

 

Artikel 7 Bestemming en gebruiksvoorschriften met betrekking tot de Accommodatie

7.1 De Accommodatie is uitsluitend bestemd om door Gebruiker als werkplek te worden gebruikt in het kader van zijn eigen onderneming en in het kader van een normale en legale  bedrijfsvoering.

7.2 Mits na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OF-US is het Gebruiker niet toegestaan om de Accommodatie te gebruiken voor de uitoefening van detailhandelsactiviteiten of voor medische doeleinden, of andere doeleinden waarbij vanuit de Accommodatie rechtstreekse levering van roerende zaken of diensten aan derden plaats vindt of waarbij sprake is van meer dan incidenteel bezoek door het publiek.

7.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om vanuit de Accommodatie bedrijfsactiviteiten uit te oefenen, welke direct of indirect concurreren met de bedrijfsactiviteiten van OF-US, in de meest ruime betekenis, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OF-US.

7.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om vanuit de Accommodatie bedrijfsactiviteiten uit te oefenen onder een andere dan diens eigen (handels-) naam, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OF-US.

7.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om het adres van OF-US (thans: Piet Heinstraat 12, 7511 JE Enschede) te gebruiken voor een ander doel dan als zakelijk adres in het kader van zijn eigen onderneming, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OF-US.

7.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om de inrichting of gedaante van de Accommodatie te veranderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OF-US.

7.7 Het is Gebruiker niet toegestaan om kabel-, computer- of telecomverbindingen e.d. aan te leggen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OF-US.

7.8 In alle gevallen waarin OF-US toestemming aan Gebruiker verleent om af te wijken van bovenstaande verbodsbepalingen kan OF-US daaraan voorwaarden verbinden, die naar het oordeel van OF-US redelijk zijn.

7.9 Gebruiker is verplicht om als een goed huisvader zorg te dragen voor de aan hem ter beschikking gestelde Accommodatie, uitrusting, faciliteiten, meubilair, inrichting en stoffering en zorg te dragen voor het schoonhouden van de gebruikte Accommodatie, bij gebreke waarvan OF-US de Accommodatie op kosten van Gebruiker schoon zal laten maken.

7.10 Huisdieren zijn zonder schriftelijke toestemming van OF-US niet toegestaan.

7.11 Gebruiker is verplicht om bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten vanuit de accommodatie alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen en zich te onthouden van illegale activiteiten.

7.12 Gebruiker is verplicht om zich te onthouden van gedragingen en handelingen, die de orde en rust in het bedrijfspand van OF-US (kunnen) verstoren, overlast (kunnen) veroorzaken aan andere Gebruikers, de goede naam van OF-US (kunnen) beschadigen of op enigerlei wijze (kunnen) leiden tot schade, hinder en/of verlies voor OF-US.

7.13 OF-US is te allen tijde gerechtigd om de Accommodatie van Gebruiker te betreden voor inspectie-, test-, schoonmaak-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. OF-US zal Gebruiker daar vooraf tijdig van in kennis stellen, tenzij er sprake is van een noodsituatie, dit laatste ter beoordeling van OF-US. OF-US is gehouden om de geheimhouding van de bedrijfsaangelegenheden van Gebruiker in acht te nemen.

7.14 Gebruiker dient zelf beveiligingsmaatregelen (zoals versleuteling van gegevens) te treffen die hij noodzakelijk acht om de data en informatie te beschermen, die hij via het netwerk van OF-US verstuurt en ontvangt. OF-US kan de veiligheid noch een bepaalde mate van beschikbaarheid van haar netwerk jegens de Gebruiker niet garanderen.

 

Artikel 8 Tarieven en vergoedingen

8.1 Alle overeengekomen tarieven en vergoedingen zijn in de Overeenkomst weergegeven zonder de daarover verschuldigde actuele BTW-percentages, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

8.2 OF-US is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in BTW-percentages ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving, onmiddellijk aan Gebruiker door te berekenen.

8.3 In de overeengekomen tarieven en/of vergoedingen zijn mede begrepen: elektra, verlichting, stoffering, verwarming, (basis) gedeeld internet en het medegebruik van algemene ruimten en toiletten. Indien de tarieven/voorwaarden van voorafgaande diensten door de leverancier(s) terzake worden verhoogd/gewijzigd  jegens OF-US is OF-US gerechtigd die verhoging(en) en/of wijzigingen door te belasten/voeren aan Gebruiker.

8.4 OF-US is gerechtigd om de maandelijks verschuldigde kantoorvergoeding en/of vergoeding voor een virtual office na verloop van één jaar na aanvang van de Overeenkomst, alsmede na verloop van elk daarop volgend jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde kantoorvergoeding wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde kantoorvergoeding is gelijk aan de geldende kantoorvergoeding op de wijzigings-datum, vermenigvuldigd met het indexcijfer dat ligt vier kalendermaanden voor de wijzigings-datum, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de wijzigingsdatum.

8.5 De overeengekomen kantoorvergoedingen en vergoedingen voor de overeengekomen periodiek terugkerende diensten zijn maandelijks bij vooruitbetaling door gebruiker verschuldigd. Indien een dagtarief is overeengekomen, dan wordt een vergoeding per dag berekend en bedraagt het volle maandtarief 30 maal het dagtarief.

8.6 Gebruiksafhankelijke vergoedingen voor bijkomende variabele diensten worden aan Gebruiker maandelijks achteraf gefactureerd.

8.7 Indien met Gebruiker een korting op de normale tarieven is overeengekomen of Gebruiker anderszins kan profiteren van een aanbieding of actie van OF-US, dan is OF-US gerechtigd deze korting te laten vervallen en alsnog het volledige tarief in rekening te brengen en/of het voordeel van de aanbieding of actie te laten vervallen, indien Gebruiker op enigerlei wijze in gebreke is in de nakoming van de Overeenkomst.

8.8 OF-US is gerechtigd een extra vergoeding bij Gebruiker in rekening te brengen voor diensten, die naar het oordeel van OF-US als ongebruikelijk of buitensporig moeten worden beschouwd.

 

Artikel 9 BTW belaste Accommodatie

9.1 Voor de Accommodatie die exclusief  ter beschikking kan worden gesteld aan de Gebruiker wordt – indien en voor zover mogelijk  door Gebruiker geopteerd voor een BTW belaste gebruik.

9.2 Gebruiker verklaart, dat hij  de Accommodatie gebruikt of laat gebruiken voor doeleinden waarvoor volledig of nagenoeg volledig (tenminste 90%) recht op aftrek van belasting op voet van (artikel 15 van) de Wet Omzetbelasting 1968 bestaat, tenzij OF-US en Gebruiker in de Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins hebben bepaald.

9.3 De aan Gebruiker ter beschikking gestelde Accommodatie maakt onderdeel uit van het bedrijfspand van OF-US, staande en gelegen aan het adres (thans:) Piet Heinstraat 12 te (7511 JE) Enschede, kadastraal bekend gemeente Enschede, Gemeentecode ESDOO, Sectie B, nummer 7874, welke Accommodatie nader is gespecificeerd en aangetekend op een bij de Overeenkomst behorende plattegrond.

9.4 Mocht Gebruiker niet kunnen opteren voor BTW belast gebruik, dan is  OF-US gerechtigd  de vergoeding te verhogen met het percentage van de alsdan verschuldigde BTW (thans 21%) over de netto vergoeding voor de Accommodatie, exclusief kantoordiensten. OF-US zal vervolgens aan de Gebruiker ter zake van het gebruik van de Accommodatie zonder BTW factureren met daarop voornoemde verhoging.

9.5 Niettegenstaande hetgeen hierboven is vermeld onder artikel 9.1 tot en met 9.6, brengt OF-US BTW in rekening ter zake van de door haar of derden verstrekte (kantoor)diensten.

9.6 Voor het gebruik van de Meeting Places wordt door OF-US BTW in rekening gebracht zonder dat hiervoor geopteerd hoeft te worden en ongeacht in welke mate Gebruiker recht heeft op BTW aftrek ter zake van het gebruik van de Meeting Places.

9.7. Voor overige accommodaties, die niet exclusief aan Gebruiker ter beschikking kunnen worden gesteld, geldt hetgeen vermeldt onder 9.1 tot en met 9.6 niet. Deze accommodaties zijn van rechtswege belast met BTW.

 

Artikel 10 Betalingen

10.1 Gebruiker betaalt op basis van de facturen van OF-US op een door OF-US op te geven rekening zonder recht op korting, opschorting of verrekening met een vordering welke Gebruiker op OF-US meent te hebben.

10.2 Het eerste factuurbedrag dient uiterlijk twee dagen voor de ingangsdatum van de Overeenkomst op de rekening van OF-US te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan OF-US gerechtigd is de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden door kennisgeving aan Gebruiker.

10.3 Voor de daarop volgende facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

10.4 Indien Gebruiker de verschuldigde vergoedingen niet tijdig betaalt, dan is Gebruiker over het openstaande saldo de wettelijke handelsrente verschuldigd na het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van de algehele voldoening. Indien de wettelijke handelsrente onverhoopt niet van toepassing is geldt een contractuele rente die dan gelijk is aan de wettelijke handelsrente.

10.5 Gebruiker verplicht zich om al hetgeen te doen waardoor het voor OF-US mogelijk is om via automatische incasso de door Gebruiker verschuldigde bedragen te incasseren, onder andere (doch niet gelimiteerd) tot het afgeven van een zogenaamde euro incasso machtiging.

10.6 Indien Gebruiker de juistheid van een factuur van OF-US betwist, dan dient hij dat binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk onder opgave van redenen aan OF-US te melden, bij gebreke waarvan de door OF-US gefactureerde bedragen voor juist worden aangenomen. OF-US zal naar aanleiding van een tijdige betwisting van de juistheid van een factuur met Gebruiker in overleg treden en een eventueel onverschuldigd betaald bedrag aan Gebruiker restitueren of verrekenen.

 

Artikel 11 Waarborgsom

11.1 Gebruiker is voor aanvang van de Overeenkomst een waarborgsom aan OF-US verschuldigd, gelijk aan de geldende kantoorvergoeding voor de duur van twee maanden, inclusief BTW, welk bedrag zonder rente bij beëindiging van de Overeenkomst en na ontruiming van de Accommodatie aan Gebruiker zal worden gerestitueerd onder aftrek van eventuele door Gebruiker aan OF-US verschuldigde bedragen, rente en kosten.

11.2 Gebruiker is verplicht om voor aanvang van de Overeenkomst alsook gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aanvullende waarborgsom aan OF-US te voldoen ter hoogte van een door OF-US vast te stellen redelijk bedrag, indien OF-US zulks gelet op de hoogte van de door Gebruiker verschuldigde bedragen en/of het betalingsgedrag van Gebruiker noodzakelijk acht tot meerdere zekerheid van nakoming van verplichtingen door Gebruiker.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 OF-US is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Gebruiker heeft geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door OF-US, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van OF-US.

12.2 Onder indirecte schade dient onder meer te worden begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 OF-US is nimmer aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of vermissing van eigendommen van Gebruiker.

12.4 Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8.1 en 8.2 is de aansprakelijkheid van OF-US te allen tijde beperkt tot het maximumbedrag van de uitkering waarop zij krachtens haar aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend schadegeval aanspraak kan maken.

 

Artikel 13 Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten

13.1 In alle gevallen waarin OF-US genoodzaakt is buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten te maken komen alle daadwerkelijk te maken kosten in dat kader voor rekening van Gebruiker en dus niet de kosten op basis van (bijvoorbeeld) de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) en/of de geliquideerde proceskosten die rechtbanken en andere gerechtelijke instanties (kunnen) toepassen.

 

Artikel 14 Bijzondere bepalingen met betrekking tot werknemers (van OF-US)

14.1 Gebruiker verplicht zich tijdens de looptijd van de Overeenkomst zich te onthouden van het middellijk of onmiddellijk vertegenwoordigen, adviseren of bijstaan van werknemers of voormalige werknemers van OF-US in het kader van een (dreigend) juridisch geschil tussen deze werknemer en OF-US of een aan OF-US gelieerde (rechts-)persoon.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De intellectuele eigendomsrechten van alle informatie, beschrijvingen, logo’s en afbeeldingen op de website van OF-US berusten bij OF-US of zijn door derden in licentie verstrekt. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OF-US informatie, beschrijvingen, logo’s en afbeeldingen van de website voor eigen gewin of dat van derden te kopiëren, gebruiken en/of te verspreiden.

 

Artikel 16 Geschillenbeslechting

16.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan over de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst  zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

16.2 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland.